Peatselt on saamas AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuurist (OSPA) AS Eesti Varude Agentuur (EVA)

Peatselt on saamas AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuurist (OSPA) AS Eesti Varude Agentuur (EVA), kes hakkab vastutama riigis vajalike varude olemasolu eest, et hädaolukorras suudaksime tagada elutähtsate teenuste ja kaupade kättesaadavuse.

Vajadus muutusteks ilmnes juba paari aasta eest, vahepeal on tehtud analüüse ja õpitud naabrite kogemustest varustuskindluse korraldamisel. Kindlasti on siin kaasa aidanud reaalse olukorra tunnetamine Eestis viimastel aastatel toimunud pikemate elektrikatkestuste näol või COVID19 kriis, mis näitas selgelt, et isikukaitsevahendite varu moodustamisega jäime hiljaks. Seetõttu tuli hädaolukorras tegeleda varude moodustaja määramisega ja varu tekitamisega, kulutades varude ostmiseks oluliselt suuremas mahus aega ning rahalisi vahendeid.

Tänaseks on hädaolukorra seaduse (HOS) muudatus läbinud Riigikogus kõik vajalikud lugemised, mis annab juuni lõpuks rohelise tule EVA loomiseks. HOS-i muudatustega määratakse riigi tegevusvaru moodustamise, haldamise ja kasutuselevõtmise alused ning reguleeritakse vastutuse jagunemist varu haldaja, ministeeriumide ja Vabariigi Valitsuse vahel. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas asuv EVA hakkab tegelema lisaks kütuse valdkonna varu haldamisele ka riigile vajaliku muu tegevusvaru (näiteks toit, ravimid, isikukaitsevahendid) moodustamise, hoiustamise, kvaliteedikontrolli teostamise, uuendamise ja kasutusele võtu logistika korraldamisega.

OSPA-l on tänaseks 15 a pikkune kogemus vedelkütusevaru hoiustamisel ja varustuskindluse tagamisel ja selle kogemuse pealt liigume ka edasi. St ka riigi teiste varude moodustamine ja haldamine peab toimuma tõhusas koostöös elutähtsates valdkondades tegutsevate ettevõtjatega. Varude loomisel on esimene eelistus kasutada nn delegeeritud varu lepinguid, kus kokkulepitud varu on broneeritud eksklusiivselt EVA-le, kuid see kuulub konkreetsel kaubaturul tegutsevale turuosalisele, kellele tasutakse ülevaru soetamise, ladustamise ja uuendamisega seotud kapitalikulud ja kelle kohustuste täitmist EVA regulaarselt inspekteerib. Delegeeritud varu peab olema igal ajal kättesaadav ja EVA-l on õigus see kriisi olukorras kokku lepitud hinnamudeli alusel välja osta või antakse ettevõtjale luba varu nõudluse katmiseks kasutusele võtta. EVA on äriühing ja lähtub tegevuste planeerimisel, varude moodustamisel ja uuendamisel ning kõigi hangete läbiviimisel efektiivse majandamise põhimõtetest.

EVA soovib oma partneritena näha ettevõtteid ja ettevõtlusorganisatsioone, kes on juba panustanud või on valmis panustama oma tegevuse toimepidevusse. EVA pakub strateegiliselt olulistele kaupade või sisendite tootjatele koostööd toimepidevuse tõstmisel. Nt aitab luua täiendava tooraine- või muu tootmisvaru, aitab tugevdada kriitilist taristut ja logistikat ning korraldab kriisiõppuseid. Elutähtsaid ettevõtjaid kaasatakse töörühmadesse, kus koos töötatakse välja parimad lahendused vajalike varude sortimendi, nende moodustamise viiside ja logistika toimimise osas. EVA tegevuste planeerimisel arvestame ettevõtjate kogemustega.

Valitsus on seadnud eesmärgiks kriisideks senisest paremini valmis olla. Üks samm sel teel on astutud ja vastutus elutähtsate varude eest on peagi ühe katuse alla viidud. Kuid kriiside lahendamine ei muutu kunagi riigi monopoliks, kuna riskide ennetamise ja tarneraskuste ületamise edu seisneb pigem avaliku ja erasektori läbi mõeldud koostöös.

Priit Enok
AS Vedelkütusevaru Agentuuri juhatuse esimees